Hatékony fejlesztés - eredményes tanulás

Hatékony fejlesztés – eredményes tanulás

Hatékony fejlesztés

Eredményes tanulás

Szolgáltatásaim

Bodnár-Patak Gabriella vagyok, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, NILD terapeuta. Szeretném a mindennapokban segíteni azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik nem úgy és olyan módszerekkel tanultak, mint a többiek.

Az alábbi lehetőségekkel állok rendelkezésre On-line módon:

– képesség fejlesztő órák

 • részképességek fejlesztése
 • kognitív képességfejlesztés: NILD terápia segítségével
 • diszlexia, diszgráfia fejlesztő foglalkozások:  a nehezen olvasó és író gyermekek számára
 • diszkalkulia foglalkozások a nehezen számoló diákoknak
 • játékos stresszoldás: szorongásos tünetek megszüntetésére
 • tanulásmódszertani órák, a tanulás tanítása

– korrepetálás – matematika, kémia

Hatékony fejlesztés - eredményes tanulás

Rólam

Hatékony fejlesztés: Bodnár-Patak Gabriella

Bodnár-Patak Gabriella

kémia tanár, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Sok éven keresztül dolgoztam vegyipari középiskolákban, majd elvégeztem az ELTE fejlesztőpedagógusi és pedagógus szakvizsga preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakokat. Most egy általános iskolában vagyok fejlesztőpedagógus.

A fejlesztőpedagógusi szakot azért végeztem el, mert szerettem volna a mindennapokban is segíteni azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik nem úgy és olyan módszerekkel tanultak, mint a többiek.

Azt vallom, hogy minden gyerek egyéniség, mindenkit a megismerése után lehet- az erősségei megkeresése után- motiváltan tanítani.

Sajnos az iskolarendszerünk folyamatos nyomás kényszere megtépázza a diákok önbizalmát, önbecsülését, ezért nagyon fontosnak tartom a folyamatos megerősítést, a nyugodt, stresszmentes légkört. Nálam lehet hibázni, sőt ez csak azt jelenti számomra, hogy a diák szeretne megérteni valamit. Tehát az a célom, hogy elérjem azt a bizalmat, ahol a diák nem szégyell hibázni… nem érzi gáznak…, sőt megérti, hogy általa előbbre jut. Mindig együtt örülök tanítványaim sikereinek: egy-egy jól megértett feladatnak, szebb, folyamatosabb olvasási tempónak, ha megtanulnak tanulni, vázlatot írni.

A fejlesztő foglalkozásaimon többfajta módszer segítségét veszem igénybe. Használom a Meixner- módszert, mint jól bevált olvasástanítási módszert. A NILD terápiás foglalkozások (NILD I. II. és III. blokkot végeztem) segítségével a gyermekek kognitív képességeit fejlesztem, így jobban teljesítenek matematika- illetve magyar órákon is, mert javul az olvasástechnikájuk, szövegértésük, helyesírásuk. Matematikai és logikai nehézségeknél célzott diszkalkulia terápiát alkalmazok. Nagyobbaknál tanulási technikák megtanulásával segítem a mindennapi könnyebb tanulást. Az önismereti tréningen tanult gyakorlatokkal támogatom meg a gyermekek önbizalmát, majd a Kovács- módszer „lufis” gyakorlatai segítenek a stressz levezetésében, a munkaképesség megőrzésében.

„Kedves Gabriella!

Fiam a 2020/2021-es tanévet számítva nagyjából 2021. januárjától teljesít jobban. A figyelme, fegyelme javulását én és a tanárai is észrevettük. Az érdemi tantárgyak (nyelvtan, irodalom, matek, környezet, angol) esetében szerintem többől is fog 1 jegyet javítani év végére a félévi érdemjegyeihez képest. A tanárai szerint most már jóval tovább képes koncentrálni az órákon, emiatt sokkal kevesebb javítani-, illetve tanulnivalója marad otthonra. Észrevettem, hogy amíg korábban a szabályokat és egyéb szöveges megtanulandókat gyakorlatilag újra kellett nekem otthon este tanítani, mostanra ezek csak egy kis átbeszélést, inkább gyakorlati példákon keresztül történő ismétlést igényelnek. Természetesen továbbra is vannak nehezebb napjai, de azokat kivéve egy igazán feladattudatos gyerek vált belőle.
Természetesen az Ön munkáját én mindenkinek csak ajánlani tudom és remélem pár év múlva a Kristóffal közösen végzett munka gyümölcseként egy boldog fiatal felnőttet kapunk, aki bármelyik iskolában és közösségben megállja a helyét és elérjük azt, hogy megkapja a választás szabadságát, tehát az lehet majd ami csak akar és ebben többé nem fogja korlátozni semmi.”

„A gyermekem az első foglalkozás után már várta a következőt. Felszabadultan, mosolygósan telnek a fejlesztések.
Már 4 alkalom után észrevettem, hogy jobban olvas, de kb. 2 hónap után már a pedagógusok is jelezték, hogy magabiztosabb, összeszedettebb.
Olvasása gyorsabb, írása szebb lett. A nyelvtan jegyei javultak. Mindenkinek csak ajánlani tudom!
Köszönjük szépen Gabi néni”

„A tanárnő fejlesztése eredményes volt az írás, szövegértés és a nyelvtan területein is. Fiamnak
nagyon tetszenek azok a játékos feladatok, melyeket a fejlesztéshez használ a tanárnő. Bár
már nem kisiskolás a fiam, de szeret a tanárnőhöz járni.”

Fejlesztési módszereim

Nild Tanulás Terápia

A NILD program egy komplex (nyelvi, matematikai, tanulás módszertani) fejlesztő terápia, mely a kognitív funkciók fejlesztését célozza meg. Fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket (téri orientáció, testséma, hallási figyelem, fonológiai tudatosság, verbalitás). Nagy hangsúlyt fektet a helyes olvasástechnika, szövegértés, helyesírás kialakítására, közben játékosan fejlesztve az önértékelést, kritikai gondolkodást és a tudatos figyelmet.

Öt éves kortól egész felnőtt korig sikeresen alkalmazható. Tehát ezzel a módszerrel sikeresen fejleszthetőek általános és középiskolás diákok is.

A NILD módszerét azért szeretem alkalmazni, mert azokat a képességeket, készségeket helyezi a középpontba a fejlesztés során, melyeket a diákok az iskolarendszerünkben alkalmazni kénytelenek. Mivel a feladatok megoldásának középpontjában a problémamegoldás kerül, a diákok megtanulnak önállóan tanulni. Egyre nagyobb lesz az önbizalmuk, ahogy rájönnek arra, hogy önállóan is képesek megoldani egy-egy feladatot, képesnek érzik magukat a feladatok elvégzésére.

A célzott fejlesztés megkezdése előtt egy teljes pszicho-pedagógiai mérést végzek, mely során meghatározom a gyengén működő funkciókat. Utána tervezem meg az egyénre szabott programot, amely során változatos eszközöket és több technikát alkalmazok, mindig a gyermek igényeihez alkalmazkodva. A fejlesztési folyamatba lehetőség szerint, mint mediátor bevonom a szülőket is, akik így részesei lehetnek gyermekük fejlődésének, nyomon tudják követni a változásokat, folyamatosan vissza tudnak jelezni nekem. Így biztosítva azt, hogy a gyermek a neki legmegfelelőbb célzott fejlesztésben részesüljön.

Meixner-módszer

Egy diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer. Kidolgozása Meixner Ildikó, gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai szakpszichológus nevéhez fűződik.

Alapelvei közül az egyik legfontosabb a fokozatosság elve. Ez biztosítja minden diák fejlesztésében a személyre szabott fejlesztés lehetőségét. Minden ember más és más, más ütemben fejlődik, ezt szem előtt tartva kell a fejlesztés menetét meghatározni. A cél mindig a magában kételkedő diák önbizalmának megerősítése, a kognitív funkcióinak fejlesztése mellett.

A betűtanítás során nagyon fontos a betű „kimondása, felismerése, lerajzolása”. Ha ezek mindegyike megvan, akkor mondhatjuk, hogy megtanultunk egy betűt. Van, aki nem hallja a hangok hosszúságát, neki abban kell segíteni, hogy a hangokat pontosan észlelje. Van, akinek nehézséget okoz a szavak balról jobbra való kiolvasása, vele iránygyakorlatokat végzünk játékos formában.

Az olvasás elsajátítása nem egyszerű feladat. Több lépésen kell keresztül menni, hogy valakiből folyamatos tempóban olvasó, a szöveget értő diák váljon. Először a betűket kell pontosan felismerni, majd szótagokat, végül szavakat. A szavakból épülnek fel a mondatok, a mondatokból az olvasmányok. Ha valamelyik betű, hang felismerése nem pontos, akadályozza az olvasást, a szöveg tartalmának megértését.

 

A Meixner- módszer alapelvei

 • Az aprólékosan felépített fokozatosság elve
 • A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros).
 • A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése.
 • A gondolkodás merevségének fejlesztése.
 • Csak fejlesztő értékelést alkalmaz.

Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok

 • Beszédfejlesztés: szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása.
 • Beszédmozgás tudatosítása: ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.
 • Iránygyakorlatok: mozgásirányok megfigyelése, olvasás iránya, tájékozódás a vonalrendszerben.

Az olvasás tanítás lépései

 • Betűtanítás: az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól, magánhangzók tanítása artikulációról, mássalhangzók tanítása hangutánzással.
 • Összeolvasás tanítása: az összeolvasás „játékos szituációban” történik, szótagok felismerése, betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal, jelentés felismertetése.
 • Szavak olvasása szótípusok alapján: nyitott szótagok (lá-da), zárt szótagok (mos), nyitott-zárt szótagok (lá-bas), zárt-nyitott szótagok (bál-na), zárt-zárt szótagok (raj-zol).

Mondatok olvasása:

 • Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása. Szavakból mondatok összerakása, olvasása. Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása. Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása:

 • Két összetartozó mondat olvasása. Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.
Eredményes tanulás - Meixner módszer

Önismeret és társas kultúra fejlesztése

A Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógus továbbképzése során olyan fejlesztő játékokat tanulhattam meg, amelyek segítségével a diákok megismerhetik önmagukat.

Az énkép és az önismeret tudatosulása után a feladatok segítségével megismerhetik, hogy a társas kapcsolataikban milyen szerepet töltenek be.

Majd, ha már ezzel is tisztában vannak, akkor kerül sor, az én és a világ közti kapcsolat feltárására is.

Ezen feladatok nagyban segítik a gyermeket a mindennapi társas kapcsolataik megélésében, saját érzéseik elfogadásában, a külvilághoz való viszonyuk felismerésében, elfogadásában, illetve arra is kulcsot kapnak- mivel saját gyengeségeiket, erősségeiket megismerték-, hogy hogyan tudják saját világukat „jobbá” tenni. Segítségével pozitívabban látják a világot, elkezdenek magukban hinni.

Elhiszik és egy idő után már tudják, hogy saját maguk mozgatják életüket.

Mivel a hozzám forduló diákok nagy része önbizalomhiánnyal küzd, és nincs tisztában a saját képességeivel, ezért nagyon fontosnak tartom ezeket a játékokat bevinni óráimra, ezekkel is megtámogatva őket.

Eredményes tanulás - Önismeret

Kovács- módszer a fejlesztő pedagógiában

A Kovács- módszer a munkaképesség- gondozás pedagógiája. Célja: a könnyebb, eredményesebb és egészségesebb tanulás-tanítás elősegítése. A módszer egy mozgás- forma. Segítségével a diákok motiválása történik. A gyakorlatok egy részénél léggömböt használunk, mely nagyban hozzájárul a mindennapi stressz leküzdéséhez.

A módszer nagyon jól használható egy pörgős, stresszes nap levezetésére.  Általában minden ember szereti a léggömböket. Nekik nagyon jók ezek a gyakorlatok! Felszabadultan röpködnek ilyenkor a léggömbök, mindenkinek fülig ér a szája! Eszükbe sem jut, hogy közben tornagyakorlatokat végeznek és segítik a szervezetüket megtölteni oxigénnel… Egyszerűen felszabadultan „lufiznak”!

A Kovács- módszer összetevői:

 1. Mozgásrendszer – Munkaképesség fejlesztésre szolgáló mozgás forma. Ezen belül nagy szerepet kapnak a tanuláshoz szükséges alapkészségek megteremtését szolgáló mozgások gyakorlása.
 2. Egészséges életmód program – Célja: egyének kedvezőbb fizikai és idegállapotának megteremtése és megőrzése. Eszközei: mozgás, légzéstréning, levegő, napfény, víz, pihenés, kiegyensúlyozott táplálkozás.
 3. Észszerű munkamódszer – A munka helyes ütemezésével, pihenők tartásával megelőzhető a mély elfáradás, a különböző betegségek kialakulása.
 4. Nevelési modell – Az iskolában nem elég csak a követelményekre felhívni a figyelmet, meg kell teremteni a teljesítményhez szükséges feltételeit.
 5. Elméleti háttér – Munkaképesség-gondozás metodikája és didaktikája.
Eredményes tanulás - Kovács módszer

A Kovács-módszer gyakorlatainak mindennapi alkalmazása nagyban hozzájárul a diákok stressz szintjének csökkenéséhez. Alkalmazásuk során nő a teljesítmény, csökken a szorongás pl. egy dolgozat előtt, mert a gyakorlatok növelik a szervezet oxigén felvevő képességét mely segíti a jobb teljesítményt, gondolkodást.

Dr. Pásztor Zsuzsa: A Kovács- módszer a fejlesztő pedagógiában Kovács- Módszer Stúdió Budapest, 2011

Tanulásmódszertan

A tanulásmódszertan ismerete szerintem nagyon fontos a gyermekek életében. Egyre több és több tantárgyat tanulnak, egyre több a tananyag mennyisége, így egyre fontosabb az évek múlásával, hogy megtanulják tervezni a tanulási folyamataikat, stratégiákat kapjanak a tanulás elkezdésével, folyamatával kapcsolatban.

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet által szervezett képzésen megtanultam az egyes gyerekek, diákok tanulásának támogatását. A tanfolyam alatt stratégiákat, módszereket kaptam, melyeket az életkori és egyéni sajátosságok figyelembevételével szabhatok az egyénre. Tanulási módszereket tanultam, melyek a memorizálást, a motivációt, a figyelmi fókuszálást segítik.

Megtudhattuk, hogy az egyes diákokhoz milyen tanulási technika illik a legjobban, milyen módszer segítségével tud a leghatékonyabban tanulni, melyek a hatékony tanuláshoz szükséges körülmények.

A tanulásmódszertani ismeretek a gyereknek abban segítenek, hogy a tanulási folyamatukat meg tudják tervezni, majd a tanult technikák segítségével meg is tudják valósítani. A tanulási technikákat mindig beviszem az óráimra, akármilyen fejlesztő módszert is használok a fejlesztés során.

(Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógus továbbképzése)

Komplex mozgásterápia

Kulcsár Mihályné Delacato módszere alapján dolgozta ki a komplex mozgásterápiát, mely során a mozgás fejlesztés segíti a tanuláshoz szükséges részképességek fejlődését. A mozgás segítségével stimuláljuk a gyermek idegrendszerét, így annak fejlődésével a kognitív funkciói (olvasás, írás, számolás) is fejlődni fognak. Az idegrendszeri éretlenség csökken majd megszűnik a mozgás hatására, így a hátrányok, maradványtünetek is csökkennek.

Ennek a terápiának az alapja a naponkénti gyakorlás. A mozgásos gyakorlatokat 3-4 hetente kontroll követi, mely során megnézzük, hogy a gyermek a kapott feladatokat el tudta-e sajátítani. Ha igen, akkor léphetünk a következő szintre.

A gyermek magatartása a mozgásfejlesztés hatására megváltozhat. Nyugtalanabbá válhat, előjöhetnek kisebb korának szokásai. Ettől nem kell megijedni, mert a gyermek idegrendszere ilyenkor elkezdi újra szervezni önmagát. Örülhetünk mindenfajta változásnak, mert az csak azt jelenti, hogy a gyermek idegrendszerére hatással van a mozgásfejlesztés.

Homloklebeny tréning

Sólyom Brigitta által tartott mozgásos homloklebeny workshopon tanult gyakorlatokat alkalmazom beépítve a fejlesztő foglalkozásokba.

Ezeket a gyakorlatokat azért tartom fontosnak, mert a mai rohanó világunkban egyre több gyerkőcnél „elveszik” a fókusz, nehezen tudnak koncentrálni. Nehezen gátolják le, hogy ne „azonnal szeressék elmondani”, amit tudnak.

Pedig arra, hogy ki tudjuk várni a sorunkat, igen is szükségünk van… A homloklebeny gyakorlatok hatására javul a memória, a figyelem, a mozgás összerendezettsége. A gondolkodási folyamatokban is változást okoz, egyre magasabb szintű, összetettebb gondolkodásra leszünk képesek, gyorsabban tudunk a hozzánk intézett kérdésekre válaszolni. Kreatívabbak, rugalmasabbak leszünk ezen gyakorlatok végzésével.

Úgy érzem ezen gyakorlatok nem hiányozhatnak óráimról.

Galéria

Kapcsolat

Ha szeretné, hogy gyermeke a lehető legtöbbet hozza ki magából, válasszon az alábbi szabad időpontok közül, majd vegye fel velem a kapcsolatot!

Telefonszám: +36-20-225-3225 (Viber-en és WhatsApp-on is elérhető vagyok)

E-mail: kapcsolat@hatekonyfejlesztes.hu

 

SZABAD időpontjaim:

NapIdőpont
Hétfő:On-line elérhető
Kedd:On-line elérhető
Szerda:On-line elérhető
Csütörtök:On-line elérhető
Péntek:On-line elérhető

JELENTKEZZEN most!

6 + 6 =