Hatékony fejlesztés - eredményes tanulás

Hatékony fejlesztés – eredményes tanulás

Szolgáltatásaim

Bodnár-Patak Gabriella vagyok, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus, NILD terapeuta. Szeretném a mindennapokban segíteni azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik nem úgy és olyan módszerekkel tanultak, mint a többiek.

Az alábbi lehetőségekkel állok rendelkezésre Diósdon és On-line módon:

– képesség fejlesztő órák

 • részképességek fejlesztése
 • kognitív képességfejlesztés: NILD terápia segítségével
 • diszlexia, diszgráfia fejlesztő foglalkozások:  a nehezen olvasó és író gyermekek számára
 • diszkalkulia foglalkozások a nehezen számoló diákoknak
 • játékos stresszoldás: szorongásos tünetek megszüntetésére
 • tanulásmódszertani órák, a tanulás tanítása

– korrepetálás – matematika, kémia

Hatékony fejlesztés - eredményes tanulás

Rólam

Hatékony fejlesztés: Bodnár-Patak Gabriella

Bodnár-Patak Gabriella

kémia tanár, szakvizsgázott fejlesztőpedagógus

Sok éven keresztül dolgoztam vegyipari középiskolákban, majd elvégeztem az ELTE fejlesztőpedagógusi és pedagógus szakvizsga preventív és korrektív pedagógiai pszichológia szakokat. Most egy általános iskolában vagyok fejlesztőpedagógus.

A fejlesztőpedagógusi szakot azért végeztem el, mert szerettem volna a mindennapokban is segíteni azokat a gyerekeket, fiatalokat, akik nem úgy és olyan módszerekkel tanultak, mint a többiek.

Azt vallom, hogy minden gyerek egyéniség, mindenkit a megismerése után lehet- az erősségei megkeresése után- motiváltan tanítani.

Sajnos az iskolarendszerünk folyamatos nyomás kényszere megtépázza a diákok önbizalmát, önbecsülését, ezért nagyon fontosnak tartom a folyamatos megerősítést, a nyugodt, stresszmentes légkört. Nálam lehet hibázni, sőt ez csak azt jelenti számomra, hogy a diák szeretne megérteni valamit. Tehát az a célom, hogy elérjem azt a bizalmat, ahol a diák nem szégyell hibázni… nem érzi gáznak…, sőt megérti, hogy általa előbbre jut. Mindig együtt örülök tanítványaim sikereinek: egy-egy jól megértett feladatnak, szebb, folyamatosabb olvasási tempónak, ha megtanulnak tanulni, vázlatot írni.

A fejlesztő foglalkozásaimon többfajta módszer segítségét veszem igénybe. Használom a Meixner- módszert, mint jól bevált olvasástanítási módszert. A NILD terápiás foglalkozások (NILD I. II. és III. blokkot végeztem) segítségével a gyermekek kognitív képességeit fejlesztem, így jobban teljesítenek matematika- illetve magyar órákon is, mert javul az olvasástechnikájuk, szövegértésük, helyesírásuk. Matematikai és logikai nehézségeknél célzott diszkalkulia terápiát alkalmazok. Nagyobbaknál tanulási technikák megtanulásával segítem a mindennapi könnyebb tanulást. Az önismereti tréningen tanult gyakorlatokkal támogatom meg a gyermekek önbizalmát, majd a Kovács- módszer „lufis” gyakorlatai segítenek a stressz levezetésében, a munkaképesség megőrzésében.

Használt módszerek

Nild Tanulás Terápia

A NILD program egy komplex (nyelvi, matematikai, tanulás módszertani) fejlesztő terápia, mely a kognitív funkciók fejlesztését célozza meg. Fejleszti a tanuláshoz szükséges részképességeket (téri orientáció, testséma, hallási figyelem, fonológiai tudatosság, verbalitás). Nagy hangsúlyt fektet a helyes olvasástechnika, szövegértés, helyesírás kialakítására, közben játékosan fejlesztve az önértékelést, kritikai gondolkodást és a tudatos figyelmet.

Öt éves kortól egész felnőtt korig sikeresen alkalmazható. Tehát ezzel a módszerrel sikeresen fejleszthetőek általános és középiskolás diákok is.

Fókuszba helyezi a problémamegoldás és az önálló tanulás megtanulását, megismerését. Mivel teljesen egyénre szabott, ezért folyamatosan növeli a diákok önértékelését, azon kompetenciáját, hogy képesnek érzik magukat a feladatok elvégzésére.

A célzott fejlesztés megkezdése előtt egy teljes pszicho-pedagógiai mérés történik, mely során meghatározzuk a gyengén működő funkciókat. Utána tudjuk az egyénre szabott programot megtervezni, mely során változatos eszközöket és több technikát alkalmazunk. A fejlesztési folyamatba lehetőség szerint, mint mediátor bevonjuk a szülőket is, akik így részesei lehetnek gyermekük fejlődésének.

A cél minden esetben az, hogy a gyermek, diák sikeresebb legyen iskolai környezetben.

Meixner-módszer

Egy diszlexia prevenciós olvasástanítási módszer.  Kidolgozása Meixner Ildikó, gyógypedagógus, pszichológus és pedagógiai szakpszichológus nevéhez fűződik.

A terápia megkezdése előtt megkeressük a „gyermek elakadási pontját”, majd ez alá menve egy kicsivel kezdjük meg a fejlesztés folyamatát, biztosítva ezáltal a folyamatos sikerélményt a diák számára, illetve az alacsonyabb szintű tudás megerősítésével a további szintek elsajátítása is sikeresebb lesz.

 

A Meixner- módszer alapelvei

 • Az aprólékosan felépített fokozatosság elve
 • A betűtanítás hármas asszociációs kapcsolatának kialakítása (akusztikus, vizuális, beszédmotoros).
 • A Ranschburg-féle homogén gátlás kialakulásának megelőzése.
 • A gondolkodás merevségének fejlesztése.
 • Csak fejlesztő értékelést alkalmaz.

Az olvasás tanítás előtt végzett fejlesztő gyakorlatok

 • Beszédfejlesztés: szókincs fejlesztése, szókincsbővítés, hanganalízis-szintézis gyakorlása, mondatgyakorlatok alkalmazása.
 • Beszédmozgás tudatosítása: ajakmozgások megfigyelése, zöngés-zöngétlen mássalhangzók megkülönböztetése.
 • Iránygyakorlatok: mozgásirányok megfigyelése, olvasás iránya, tájékozódás a vonalrendszerben.

Az olvasás tanítás lépései

 • Betűtanítás: az egymással vizuálisan, akusztikusan, motorosan felcserélhető betűk távol tanítása egymástól, magánhangzók tanítása artikulációról, mássalhangzók tanítása hangutánzással.
 • Összeolvasás tanítása: az összeolvasás „játékos szituációban” történik, szótagok felismerése, betűismeret mélyítése szótaggyakorlatokkal, jelentés felismertetése.
 • Szavak olvasása szótípusok alapján: nyitott szótagok (lá-da), zárt szótagok (mos), nyitott-zárt szótagok (lá-bas), zárt-nyitott szótagok (bál-na), zárt-zárt szótagok (raj-zol)

Mondatok olvasása:

 • Rövid egyszerű kijelentő és kérdő mondatok olvasása. Szavakból mondatok összerakása, olvasása. Fokozatosan bővülő egyszerű mondatok olvasása. Összetett mondatok olvasása.

Szövegek olvasása:

 • Két összetartozó mondat olvasása. Szöveg hosszának növelése a mondatokkal.
Eredményes tanulás - Meixner módszer

Önismeret és társas kultúra fejlesztése

Az Oktatáskutató és Fejlesztő Intézet pedagógus továbbképzése során olyan fejlesztő játékokat tanulhattam meg, amelyek segítségével a diákok megismerhetik önmagukat.

Az énkép és az önismeret tudatosulása után a feladatok segítségével megismerhetik, hogy a társas kapcsolataikban milyen szerepet töltenek be.

Majd, ha már ezzel is tisztában vannak, akkor kerül sor, az én és a világ közti kapcsolat feltárására is.

Ezen feladatok nagyban segítik a gyermeket a mindennapi társas kapcsolataik megélésében, saját érzéseik elfogadásában, a külvilághoz való viszonyuk felismerésében, elfogadásában, illetve arra is kulcsot kapnak- mivel saját gyengeségeiket, erősségeiket megismerték-, hogy hogyan tudják saját világukat „jobbá” tenni. Segítségével pozitívabban látják a világot, elkezdenek magukban hinni.

Elhiszik és egy idő után már tudják, hogy saját maguk mozgatják életüket.

 

Eredményes tanulás - Önismeret

Kovács- módszer

A Kovács- módszer a munkaképesség- gondozás pedagógiája. Célja: a könnyebb, eredményesebb és egészségesebb tanulás-tanítás elősegítése. A módszer egy mozgás- forma. Segítségével a diákok motiválása történik. A gyakorlatok egy részénél léggömböt használunk, mely nagyban hozzájárul a mindennapi stressz leküzdéséhez.

A Kovács- módszer összetevői:

 1. Mozgásrendszer – Munkaképesség fejlesztésre szolgáló mozgás forma. Ezen belül nagy szerepet kapnak a tanuláshoz szükséges alapkészségek megteremtését szolgáló mozgások gyakorlása.
 2. Egészséges életmód program – Célja: egyének kedvezőbb fizikai és idegállapotának megteremtése és megőrzése. Eszközei: mozgás, légzéstréning, levegő, napfény, víz, pihenés, kiegyensúlyozott táplálkozás.
 3. Észszerű munkamódszer – A munka helyes ütemezésével, pihenők tartásával megelőzhető a mély elfáradás, a különböző betegségek kialakulása.
 4. Nevelési modell – Az iskolában nem elég csak a követelményekre felhívni a figyelmet, meg kell teremteni a teljesítményhez szükséges feltételeit.
 5. Elméleti háttér – Munkaképesség-gondozás metodikája és didaktikája.
Eredményes tanulás - Kovács módszer

A Kovács- módszer gyakorlatainak mindennapi alkalmazása nagyban hozzájárul a diákok stressz szintjének csökkenéséhez. Alkalmazásuk során nő a teljesítmény, csökken a szorongás pl. egy dolgozat előtt, mert a gyakorlatok növelik a szervezet oxigén felvevő képességét mely segíti a jobb teljesítményt, gondolkodást.

Dr. Pásztor Zsuzsa: A Kovács- módszer a fejlesztő pedagógiában Kovács- Módszer Stúdió Budapest, 2011

Galéria

Kapcsolat

Ha szeretné, hogy gyermeke a lehető legtöbbet hozza ki magából, válasszon az alábbi szabad időpontok közül, majd vegye fel velem a kapcsolatot!

Telefonszám: +36-20-225-3225

E-mail: kapcsolat@hatekonyfejlesztes.hu

 

SZABAD időpontjaim:

NapIdőpont
Hétfő:-
Kedd:14-16
Szerda:14-17
Csütörtök:14-17
Péntek:14-16

JELENTKEZZEN most!

5 + 11 =